Algemene Voorwaarden Gerda’s Honden Service

Artikel 1 – Definities 

Opdrachtnemer: Gerda’s Honden Service 1363DD Almere Denemarkenstraat 

KVK.:84357673

www.gerdashondenservice.nl

Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en)
Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer
Opdrachtformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.
Hond: Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden. 

Artikel 2 – Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van probleem gevend gedrag te weigeren. 

De hond dient de basiscommando’s te kennen, tijdens de groepswandeling loopt de hond los. Tevens dient de hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.
De hond krijgt op de afgesproken uitlaat dag(en) een goed sluitende halsband van opdrachtnemer. 

Artikel 3 – Gezondheid 

De hond dient gevaccineerd/getitreerd te zijn. Hiervan dient opdrachtgever een bewijs te kunnen overleggen. Tevens dient de hond vrij te zijn van giarda, luizen, oormijt, teken, vlooien en preventief behandeld te zijn.
De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond. In het geval van loopsheid en/ of besmettelijke ziekten is een groepswandeling uitgesloten. De opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht. 

Bij een voorspelde temperatuur van 28 graden of hoger rijden wij beperkt of wordt de wandeling gestaakt in verband met het dierenwelzijn. 

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever 

Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het verstrekken van onjuiste en/ of het achterhouden van relevante informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
In geval van langdurig blessure. Letsel of ziekte van uw hond kan in overleg met opdrachtnemer het abonnement, met een maximum van 4 weken worden opgeschort. Dit is alleen mogelijk na overlegging van een dierenartsverklaring of ander deugdelijk bewijs.
Gemiste wandelingen door vrije dagen, vakanties etc. worde niet gecrediteerd. Indien tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) wordt afgemeld kan dezelfde week, of de week na de gemiste dag(en) worden opgenomen als ruildag. Ruilen bij afmelding is alleen mogelijk mits er plek is op de gevraagde ruil dag en dat uw hond past in de roedel van die dag. Indien ruilen zoals hiervoor niet mogelijk is komen de wandelingen te vervallen. 

Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de locatie waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
De hond moet opgenomen zijn in de W.A.- verzekering van de opdrachtgever. U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor de door uw hond aangerichte schade aan derden of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen. 

Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond. 

Artikel 5 – Rechten en plichten opdrachtnemer 

Opdrachtnemer mag de hond bij groepswandelingen los laten lopen.
Opdrachtgever wordt (indien nodig) door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van extreme weersomstandigheden.
Opdrachtnemer dient het vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuisbrengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond.
Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst b.v. in geval van onacceptabel gedrag van de hond, conflict met opdrachtgever.
Opdrachtnemer is verplicht om op de afgesproken dagen de hond uit te laten.
Opdrachtnemer kan niet aan de opdrachtovereenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv. ziekte). De wandeling wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgende keer.
Opdrachtnemer laattijdig weten wanneer zij met vakantie is. 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid 

Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld. 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of nalatigheid van opdrachtnemer.
Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.
Indien er sprake is van aantoonbare nalatigheid door opdrachtnemer, zal de schade via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer in zijn geheel of ten dele worden vergoed. 

Artikel 7 – Betalingen 

Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.
Opdrachtgever ontvangt een factuur voor de opdracht van de opdrachtnemer. Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient binnen de betalingstermijn te zijn voldaan.
Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt.
In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 9- Privacyverklaring. 

Persoonsgegevens verwerking: 

Gerda’s Honden Service, kan persoonsgegevens over u verwerken, door dat u gebruik maakt van de diensten van Gerdas’s Honden Service, of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gerdas’s Honden Service verstrekt. 

Gerda’s Honden Service kan de volgende persoonsgegevens verwerken. 

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Gegevens over u huisdier
  Waarom Gerda’s Honden Service gegevens nodig heeft.
  Gerda’s Honden Service verwerkt uw gegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om vraagt, of om u schriftelijk (mail/post) te kunnen benaderden als u daar om vraagt.
  Daarnaast kan Gerda’s Honden Service uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomt /opdracht of nieuwsbrief.
  Hoelang Gerda’s Honden Service gegevens bewaart
  Gerda’s Honden Service bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
  Delen met andere.
  Gerda’s Honden Service verwerkt uw persoonsgegevens alleen aan derde indien nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
  Google Analytics
  Gerda’s Honden Service maakt gebruik van google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken.
  Deze gegevens worden door google verwerkt.
  Lees het privacy beleid van google voor meer informatie.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Gerda’s Honden Service te verstrekken.
  Gerda’s Honden Service heeft google geen toestemming gegevens om via Gerda’s Honden Service verkregen informatie te gebruiken voor andere google-diensten.
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar, info@gerdashondenservice.nl
  Gerda’s Honden Service zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
  Beveiligen
  Gerda’s Honden Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, tegen te gaan.
  De website van Gerda’s Honden Service maakt gebruik van betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Open chat
Scan the code
Hello 👋
Can we help you?